Tekst - Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Uitgegeven door Tjimney B.V. te Nieuwegein, handelend onder de handelsnaam Cortenoord, hierna aan te duiden als Cortenoord

 

17mei 2021

 

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten/diensten die Cortenoord levert, zolang er niet nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken.

1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Cortenoord

 

Opdracht/overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand wanneer door Cortenoord de offerte binnen is welke dient te zijn ondertekend door beide opdrachtgever en Cortenoord, en (indien aangegeven op de offerte) de eerste termijn betaald is op de rekening van Cortenoord

2.2 Offertes en opdrachtbevestigingen kunnen zowel per mail als schriftelijk verstuurd worden.

 

Prijs

3.1 De prijs vermeld op de opdrachtbevestiging is vast, en niet voor wijziging vatbaar.

3.2 Eventueel meer- of minderwerk wordt verrekend op regiebasis.

 

Kwaliteit

4.1 Cortenoord staat in voor de kwaliteit van de producten die zij leveren. Mocht er desondanks een zichtbaar gebrek of (transport)schade zijn dan moet dit per ommegaande, en uiterlijk binnen 2 werkdagen worden gemeld aan Cortenoord. Bij onzichtbare gebreken per ommegaande na constatering, uiterlijk binnen 2 werkdagen

4.2 Bij gebreken of schades heeft Cortenoord minimaal 2 weken om deze te verhelpen. Mochten er speciaal gefabriceerde onderdelen bij zitten, dan wordt deze termijn verlengt met de tijd die er nodig is het om onderdeel geleverd te krijgen.

 

Betaling

5.1 Alle facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij een termijn regeling dient deze strikt aan te worden gehouden zoals omschreven in de offerte.

5.2 Cortenoord is vrij om zonder voorafgaande afspraak (termijnregeling) alle diensten en materialen te factureren wat aan opdrachtgever geleverd is.

5.3 Reclames op de factuur dienen binnen 5 werkdagen bij ons binnen te zijn.

5.4 Bij uitblijven van betaling is Tjimney vrij de vordering uit handen te geven, en alle daar uit voortvloeiende kosten door te rekenen aan opdrachtgever. (Wetnormering Incassokosten is niet van toepassing)

5.5 Wanneer een factuur niet op tijd wordt voldaan mag Tjimney de wettelijke rente rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

 

Levertijd

6.1 Levertijd worden overlegd met opdrachtgever. Hier kunnen geen garanties aan worden gegeven.

6.2 In geval van vakanties en/of feestdagen kan de levertijd langer worden.

 

Eigendomen risico

7.1 Het eigendom  van de onder deze algemen evoorwaarden vallende producten gaat over op de opdrachtgever zodra de betaling over dat specifieke product binnen is bij Cortenoord.

7.2 Het risico van schade of diefstal is direct na levering voor rekening opdrachtgever.

7.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goede opslag van het product wanneer deze nog niet direct verwerkt kan worden.

 

Ontbinding

8.1 Cortenoord heeft, onverminderd zijn overige bevoegdheden, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet (tijdig) of niet behoorlijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt, alsmede in het geval van faillissement van de opdrachtgever, surseance van betaling of beslag op een belangrijk gedeelte van diens eigendommen, c.q. op goederen

8.2 Bij een geschil tussen opdrachtgever en Cortenoord is Cortenoord gerechtigd overige leveringen op te schorten tot er overeenkomst is in het geschil.

 

Opeisbaarheid en compensatie

9.1 Claims op welke grond dan ook door de opdrachtgever bij Cortenoord kunnen nooit hoger zijn dan 25% van de aanneemsom.

9.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen te verrekenen met eventuele claims.

 

Toepasselijk recht

10.1 Alle overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden van toepassing op zijn, worden beheerst door het Nederlands Recht

Cortenoord logo
Cortenoord
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in